پلن مورد نظر خود را انتخاب کنید

نمایندگی هاست لینوکس ایران آپ ۱

فضا 2 گیگابایت

پهنای باند نامحدود

کنترل پنل دایزکت ادمین

DNS اختصاصی رایگان

پشتیبانی رایگان

نمایندگی هاست لینوکس ایران آپ ۲

فضا 5 گیگابایت

پهنای باند نامحدود

کنترل پنل دایزکت ادمین

DNS اختصاصی رایگان

پشتیبانی رایگان

نمایندگی هاست لینوکس ایران آپ ۳

فضا 10 گیگابایت

پهنای باند نامحدود

کنترل پنل دایزکت ادمین

DNS اختصاصی رایگان

پشتیبانی رایگان

نمایندگی هاست لینوکس ایران آپ ۴

فضا 20 گیگابایت

پهنای باند نامحدود

کنترل پنل دایزکت ادمین

DNS اختصاصی رایگان

پشتیبانی رایگان

نمایندگی هاست لینوکس ایران آپ ۵

فضا 50 گیگابایت

پهنای باند نامحدود

کنترل پنل دایزکت ادمین

DNS اختصاصی رایگان

پشتیبانی رایگان